Board Committee
Strategy Committee Audit Committee Nominating Committee Compensation Committee
Jason JIANG Nanchun
KONG Weiwei
JI Hairong
GE Ming
GE Jun
ZHUO Fumin
DU Min

Chairman
Member


Strategy Committee: Jason Nanchun JIANG, KONG Weiwei, JI Hairong, DU Min, GE Jun, GE Ming, ZHUO Fumin
Audit Committee: GE Ming, ZHUO Fumin, KONG Weiwei
Nominating Committee: GE Jun, DU Min, Jason Nanchun JIANG
Compensation Committee: DU Min, GE Jun, JI Hairong